--> -->

ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന പാക്കേജ് @ Rs 499

 "നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ ഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അനായാസമായി നേടിയെടുക്കുന്നതും അവർ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വ്യക്തിത്വവികസനവും സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നൈപുണ്യവും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

സ്‌പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കിൽസ്, പേഴ്‌സണാലിറ്റി ഡവലപ്‌മെന്റ്, ജോബ് സ്‌കിൽസ് എന്നിവയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

അവിടെയെത്താൻ തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ നേടിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും മതിപ്പുളവാക്കുന്നു. അവരുടെ അംഗീകാരങ്ങളും വിജയങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, വിജയിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അനുമാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. സ്വയം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരാശരാകും, അത് കണ്ടെത്താൻ മാത്രം, അത് തോന്നുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല. 

അത്തരം നിരാശകളെ മറികടക്കാൻ, എ.എ  എഡ്യൂടെക്കും, സി‌എസ്‌സിയും സംയുക്തമായി വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന പാക്കേജ്  പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു - അതാണ്

"Spoken English Skills, Personality Development and Job Skills" 

Certified from British Councilകൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി)  ഡിജിറ്റൽ സേവ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828

9074392353

Email:
emailtosiyalive@gmail.com

--> -->