--> -->

ഓൺലൈൻ ടാലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് csc ഡിജിറ്റൽ സേവയിലൂടെ

Online Tally CSC Digital Seva


ടാലിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും കരിയർ ചോയിസായി ഇത് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതുകൂടാതെ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ കോഴ്‌സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

1. About the course:

  •     Learn Tally ERP9
  •     Flash e-Content and audio-video content
  •     Validity of course- 2 months/60days
  •     Two attempts to clear examination
  •     Pass candidates will get certificate
  •     Verifiable certificate from Tally Education
  •     Login id to access Tally (eLearning) content on CSC portal
  •     Online Examination
  •     Exam language- English
2. Syllabus

Sl No. Content
1 Fundamentals of Accounts
1.1 Accounting Terms
1.2 Double Entry System of Accounting
1.3 Types of Accounts
1.4 The Golden Rules of Accounting
1.5 Source Documents for Accounting
1.6 The Accounting Equation
2 Maintaining Chart of Accounts
2.1 Creating Groups
2.2 Creating Ledgers with proper grouping
2.3 Mentioning Opening Balance in Ledgers
2.4 Create and Maintain Subsidiary books and control accounts
3 Maintaining Stock Keeping Units(SKU)
3.1 Creating Stock Items
3.2 Creating Unit of Measurement
3.3 Creating Stock Groups
3.4 Parallel Classifications: Creating Stock Categories
4 Performing the accounting entry/ Recording Day to day business transactions
4.1 Verification of documents before accounting
4.2 Process invoices
4.3 Recording Payment/Receipt vouchers
4.4 Record Cash Deposits/ Withdrawal
4.5 Recording Purchase and Sales vouchers
4.6 Recording Purchase and Sales invoices with inventory details
4.7 Process Purchase return and sales return
4.8 Recording for provisions
5 Accounts Receivable and Payable Management
5.1 Creating References
5.2 Tracking References
5.3 Closing bills with partial/full payment
6 MIS Reports
6.1 Financial Statements (Balance Sheet, Trial Balance, P&L)
6.2 Books and Registers (Daybook, Receipt & Payments, Receivables & Payables, etc.)
7 Recording Tax invoices for Trading Businesses(VAT)
7.1 Configuring Tax Rates
7.2 Recording transactions with statutory details
8 Recording Tax invoices for Service Industries(Service Tax)
8.1 Configuring Tax Rates
8.2 Recording transactions with statutory details
9 Recording vouchers with TDS
9.1 Configuring Tax Rates
9.2 Recording transactions with statutory details

3. Course Fee:

Tally Kaushal Praman Patra : Rs 1000 + Service Tax

4. Sample Certificate


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി)  ഡിജിറ്റൽ സേവ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828


Email:
emailtosiyalive@gmail.com

--> -->