--> -->

സി‌എസ്‌സി വഴി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നു

 

 

ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇത് നിയമപരമായ ആവശ്യകതയാണ്.

GETTING DSC THROUGH CSC DIGITAL SEVA


Getting DSC is now hassle free and you can get your Digital Signature quickly with the below 4 steps:

STEP-1: Apply through CSC Digital Seva Portal with self-attested KYC and other Required Documents.

STEP-2: DSC Authority will send the CAPRICORN printed application form to Applicant for fixing his Colour Photo and Signing. After signing Scan the document and send it to Concerned Authority

STEP-3: Applicant will receive Video Verification Link and SMS from CAPRICORN. He needs to complete Video Verification and SMS Verification.

STEP-4:
On successful completion of Video and SMS verification's, DSC gets approved and USB Dongle with DSC keys will be dispatched to applicant address by speed post.

 

REQUIRED DOCUMENTS

DSC Class 2 or Class 3 (Individual, Signing or Encription): 

1. Capricorn Signed Application Form 

2. Self-Attested PAN and Aadhaar Copies 

3. For Class 3, in addition to above docs, we need Bank Statement and ITR copy.

DSC Class 2 or Class 3 Individuals with Organization Name: 

1. Capricorn Signed Application Form with Stamp. 

2. Self-Attested PAN and Aadhaar Copies of Applicant. 

3. Organization Proof (GST Certificate, Trade License, Registration Certificate, etc.,) 

4. Bank Current AC Statement of Company

5. Latest Filed IT of Applicant 6. Authorization Letter from the Company / Firm

 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി)  ഡിജിറ്റൽ സേവ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828


Email:
emailtosiyalive@gmail.com
--> -->