--> -->

കേരള തപാൽ സർക്കിൾ ജിഡിഎസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 - 1421 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

 


പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: കേരള തപാൽ സർക്കിൾ ജിഡിഎസ് ഓൺലൈൻ ഫോം 2021


പോസ്റ്റ് തീയതി: 08-03-2021

ആകെ ഒഴിവ്: 1421

സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ:
ഗ്രാമീണ ദക് സേവാക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി കേരള തപാൽ സർക്കിൾ വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ‌ താൽ‌പ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ പൂർ‌ത്തിയാക്കിയവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി)  ഡിജിറ്റൽ സേവ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828


Email:
emailtosiyalive@gmail.com--> -->